Regulaminem świadczenia usług drogę elektroniczną Unitop sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail),

Strona internetowa – www. amkisnacks.com

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie Usługi, następujące poprzez wysyłanie i odbieranie danych z użyciem Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez konieczności jednoczesnej obecności stron, przy czym dane są transmitowane z zastosowaniem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

Usługodawca – Unitop sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (ul. Andrzeja Struga 61, 90-959 Łódź), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000616626, REGON: 364407260, NIP: 5252658641.

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę za pomocą Strony internetowej przy wykorzystaniu Systemu teleinformatycznego, opisane w paragrafie 3 ust.1 niniejszego Regulaminu.

Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę przy pomocy Strony internetowej.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
 1. zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych na Stronie internetowej, w tym w szczególności prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników,
 2. zakres oraz rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną na Stronie internetowej.
 1. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z Usług oraz przestrzegać postanowień Regulaminu.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem i Ustawą.
 3. Regulamin zostaje udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie na stronie www. amkisnacks.com

§ 3. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. prezentowanie niektórych produktów Usługodawcy i innych informacji dotyczących Usługodawcy w tym danych kontaktowych na stronie internetowej www. amkisnacks.com, dzięki którym Użytkownik może zapoznać się z prezentowanymi produktami Usługodawcy i nawiązać kontakt z Usługodawcą celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie produktów oraz usługach świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
  2. formularz kontaktowy, zwany dalej „ Formularzem Kontaktowym”, która polega na bezpłatnym udostępnieniu Użytkownikom narzędzia w celu kontaktu z Usługodawcą, celem uzyskania informacji o ofercie, dostępności i zakresie produktów oraz usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. Treści udostępnione na Stronie internetowej stanowią wyłączną własność Usługodawcy.

§ 4. Warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz z dostępem do Internetu.

W przypadku Formularza kontaktowego niezbędne jest również, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 1. odmowy świadczenia Usług w razie naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa bądź podjęcia przez Użytkownika takich działań, które ingerują w niezakłócone korzystanie ze Strony lub Usług przez innych Użytkowników,
 2. odmowy świadczenia Usług w przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, wymaganych dla udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Formularz Kontaktowy,
 3. tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usług, z uwagi na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Strony.
 4. Użytkownicy, którzy korzystają za pośrednictwem Strony z Usług, są zobowiązani do:
 1. nie przesyłania treści sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie,
 2. nie wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, niniejszym Regulaminem dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste Usługodawcy.

§ 5. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. 1.Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i akceptacją Regulaminu. Użytkownik przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Zawarcie umowy następuje w momencie:
 1. otworzenia Strony Internetowej www. amkisnacks.com – w przypadku Strony internetowej;
 2. wysyłki wiadomości z użyciem Formularza kontaktowego; po uprzednim prawidłowym wypełnieniu pól Formularza Kontaktowego- w przypadku Formularza kontaktowego.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas wykonywania tych usług, tj.:
 1. w przypadku Strony internetowej – do momentu zamknięcia strony internetowej
 2. w przypadku Formularza kontaktowego – z chwilą wysłania odpowiedzi na zapytanie Użytkownika, które zostało zadane za pośrednictwem Formularza Kontaktowego znajdującego się na Stronie internetowej lub z chwilą opuszczenia Formularza kontaktowego.
 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, nie wiąże się z opłatami po stronie Użytkownika na rzecz Usługodawcy.
 2. Użytkownik, może korzystać́ z usług anonimowo, tj. bez podawania jakichkolwiek danych osobowych, z wyjątkiem Formularza kontaktowego.
 3. Korzystanie z funkcjonalności Formularza kontaktowego, wymaga obowiązkowego podania imienia oraz adresu e-mail Użytkownika oraz zapoznania się Użytkownika z niniejszym Regulaminem.
 4. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi Formularz Kontaktowy przed uzyskaniem odpowiedzi na złożone zapytanie. W tym celu wystarczy wyjść ze Strony internetowej.
 5. W przypadku wysłania zapytania za pośrednictwem Formularza Kontaktowego i zmiany decyzji o chęci otrzymania odpowiedzi na zapytanie, rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy można dokonać poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z usługi Formularz Kontaktowy do Usługodawcy na adres elektroniczny marketing@unitop.com.pl  z adresu elektronicznego (e-mail), który został zgłoszony w Formularzu Kontaktowym.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług w każdym momencie.

§ 6. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w dostępie do Usług, powstałe w wyniku niezbędnych działań technicznych i administracyjnych,
  2. zakłócenia w działaniu sieci Internet, dostawy sieci Internet oraz przerwy w dostępie do Usług w przypadkach wywołanych siłą wyższą,
  3. zaprzestanie świadczenia Usług wobec Użytkowników, którzy dopuścili się naruszenia niniejszego Regulaminu,
  4. szkody wyrządzone osobom trzecim na skutek korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego przepisami prawa,
  5. odmowy świadczenia Usług w przypadku podania przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, wymaganych dla udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez Formularz Kontaktowy,
  6. tymczasowego lub stałego zaprzestania świadczenia Usług, z uwagi na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Strony internetowej,
  7. zaprzestania świadczenia Usług na mocy decyzji Usługodawcy.
 2. Ze względów bezpieczeństwa w celu naprawy usterek i likwidacji możliwych zagrożeń, Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości czasowego zawieszenia Strony internetowej w celu modyfikacji, aktualizacji danych, zmiany zawartości Strony internetowej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje o których mowa powyżej.

§7. Procedura reklamacyjna

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacją może być jakiekolwiek zastrzeżenie lub uwaga dotyczące świadczenia Usług.
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej reklamacje: : cok@unitop.com.pl bądź na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie.
 4. Usługodawca rozpatruje reklamacje w ciągu 21 dni od dnia jej otrzymania i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres, tradycyjny lub elektroniczny do udzielania odpowiedzi.
 5. Reklamacja powinna zawierać wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych informacji, Usługodawca podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w tym w szczególności zmiany przepisów prawa w zakresie wpływającym na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca zobowiązany jest powiadomić Użytkownika publikując stosowną informację na Stronie internetowej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Ustawy.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności umieszczonej na Stronie internetowej.

§ 8. Polityka Prywatności i ochrony danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Unitop Sp. z o.o. Obowiązek informacyjny wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UNITOP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-959), przy ul. Andrzeja Struga 61. Kontakt z Unitop Sp. z o.o. jest możliwy poprzez adres e-mail unitop@unitop.com.pl lub pisemnie na adres Unitop Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-959), przy ul. Andrzeja Struga 61..

Unitop Sp. z o.o. jest także administratorem danych osób odwiedzających profile administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).

CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE I OKRES PRZETWARZANIA:

UNITOP Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

Cel przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przetwarzania
świadczenie usługi drogą elektronicznąart. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z ustawą o świadczeniu usług drogą elektronicznąDo czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń
rozwiązywanie problemów technicznych związanych w wykonywaną usługąArt. 6 ust. 1 lit. f RODO
Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń
obsługa reklamacji w przypadku, gdy Pani/Pan złoży taką reklamacjęArt. 6 ust. 1 lit. f RODO
Do czasu rozpatrzenia reklamacji a także przez okres przedawnienia roszczeń
obsługa zgłoszeń, które do nas Pani/Pan kieruje (np. przez formularz kontaktowy)Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Do czasu rozpatrzenia zgłoszenia a także przez okres przedawnienia roszczeń
kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usługArt. 6 ust. 1 lit. b RODO
Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń
prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usługArt. 6 ust. 1 lit. a RODODo czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych a także przez okres przedawnienia roszczeń
kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Pani/Pana zgodą przez e-mail oraz telefonArt. 6 ust. 1 lit. a RODO Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Art. 172 Prawa telekomunikacyjnegoDo czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych a także przez okres przedawnienia roszczeń
zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Pani/Panu drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych UNITOP Sp. z o.o. oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciomArt. 6 ust. 1 lit. f RODO
Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń
obsługa Pani/Pana próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika/klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z organizacją programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których może Pani/Pan wziąć udział wykonaniem umowyArt. 6 ust. 1 lit. b RODO
Do czasu rozpatrzenia prośby a także przez okres przedawnienia roszczeń
windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnychArt. 6 ust. 1 lit. f RODO
Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń
prowadzenia analiz statystycznychArt. 6 ust. 1 lit. f RODO
przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Do czasu wykonania umowy / usługi a także przez okres przedawnienia roszczeń
przetwarzanie danych w mediach społecznościowych wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania i promowania aktywności administratora, komunikacji z osobami odwiedzającymi profile administratora oraz celach analitycznych.Art. 6 ust. 1 lit. f RODODane będą przetwarzane przez czas istnienia profilu Administratora lub do momentu zgłoszenia sprzeciw wobec przetwarzania danych czy żądania usunięcia danych

COOKIES

Ta strona używa plików cookies – krótkich fragmentów tekstu, które są umieszczane na Twoim urządzeniu w celu poprawy jakości użytkowania. Pliki cookies są używane do zapamiętania preferencji użytkownika, zapisywania takich danych jak lista produktów oraz dostarczania anonimowych danych śledzących do firm zewnętrznych takich jak Google Analytics.

Pliki cookies to małe pliki danych, które portal internetowy pozostawia na komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania witryny. W ramach przetwarzania Administrator korzysta jedynie z sesyjnych plików cookies koniecznych aby witryna działała i które nie mogą być wyłączone. Pliki cookies będą przechowywane czasu do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

Twoje dane zawarte w plikach cookies będą przez nas przetwarzane w celu:

a. niezbędności do wykonania usługi żądanej przez użytkownika takich jak: wyświetlenie strony, dodawanie produktów do koszyka (postawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b. ulepszania i usprawniania naszej strony poprzez analizę zachowania użytkowników na naszej stronie, co stanowi uzasadniony interes administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Możesz nie zgodzić się na przetwarzanie danych w ramach plikach cookies w celach analitycznych. Możesz zablokować lub usunąć w swojej przeglądarce internetowej pliki cookies. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić, pod adresem: www.aboutcookies.org. Możesz usunąć wszystkie pliki cookies ze swojego komputera i ustawić większość przeglądarek tak, aby nie akceptowały plików cookies. Jednak wówczas korzystanie ze tej strony lub z jej niektórych funkcjonalności może być utrudnione lub niemożliwe.

ODBIORCY DANYCH:

• odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosownie do celów przetwarzania: banki, podmioty procesujące transakcje dokonywane przy użyciu karty płatniczej, podmioty świadczące obsługę IT i dostawcom systemów informatycznych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

KONTAKT:

• Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: odounitop@unitop.com.pl

OKRES PRZECHOWYWANIA:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane są:

• w przypadku przetwarzania danych niezbędnego do wypełnienia przez nas obowiązku prawnego – przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynikający z właściwych przepisów prawa podatkowego;

• w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu przez okres do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

• w przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego – maksymalnie przez okres 5 lat lub krócej w razie cofnięcia przez Panią/Pana zgody (przy braku innej podstawy prawnej przetwarzania) bądź zgłoszenia sprzeciwu (zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu) Ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z nieprawidłowym przetwarzaniem danych osobowych͘.

POUCZENIE O PRAWACH:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prawo do cofnięcia każdej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

PRAWO DO SKARGI:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

PRAWO DO SPRZECIWU:

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej.

WYCOFANIE ZGODY NA PRZETWARZANIE PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH:

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do wycofania swoich zgód poprzez wysłanie wiadomości email, a jeżeli byłoby to dla Pani/Pana trudne, także w formie zwykłego listu na poniższe adresy:

• w przypadku wiadomości e-mail: odounitop@unitop.com.pl;